Usługi naszej Kancelarii

§ PRAWO CYWILNE

Zakres udzielanej pomocy prawnej obejmuje m.in.:

 • windykację należności;
 • prawo rzeczowe – ochrona własności i posiadania, stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości, zniesienie współwłasności, ustanowienie drogi koniecznej i służebności, postępowanie wieczystoksięgowe;
 • prawo zobowiązań – roszczenia wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania umów, sprawy odszkodowawcze, w tym dochodzenie roszczeń wynikających z wszelkiego rodzaju umów ubezpieczeniowych, roszczeń wynikających z wypadków i kolizji drogowych, roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała i rozstroju zdrowia, roszczeń z tytułu naruszenia innych dóbr osobistych;
 • prawo spadkowe – stwierdzenie nabycia spadku z testamentu lub z ustawy, dział spadku, zabezpieczenie spadku i spis inwentarza, dochodzenie zachowku, a także doradztwo w kwestiach dotyczących korzystnego przekazania majątku;
 • prawo rodzinne i opiekuńcze – rozwód, separacja, alimenty, podział majątku wspólnego, pozbawienie bądź ograniczenie władzy rodzicielskiej, uregulowanie kontaktów z dzieckiem, uznanie ojcostwa, przysposobienie.

§ PRAWO PRACY

Zakres udzielanej pomocy prawnej obejmuje m.in.:

 • reprezentowanie pracownika dotyczących ochrony trwałości stosunku pracy oraz praw pracowników;
 • ustalanie istnienia stosunku pracy mimo zawarcia umowy cywilnoprawnej;
 • zasady wypowiadania umowy o pracę oraz rozwiązywania stosunku pracy bez wypowiedzenia;
 • dochodzenie świadczeń pracowniczych (wynagrodzenie zasadnicze, nadgodziny);
 • dyskryminacja w zatrudnieniu, mobbing oraz molestowanie w miejscu pracy;
 • wypadki przy pracy;
 • odszkodowanie wynikające z umowy o zakazie konkurencji.

§ PRAWO KARNE

Zakres udzielanej pomocy prawnej obejmuje m.in.

 • obronę we wszystkich rodzajach postępowań karnych (tj. w śledztwie, dochodzeniu, postępowaniu zwyczajnym, postępowaniu uproszczonym, postępowaniu przyspieszonym, postępowaniu apelacyjnym, kasacyjnym lub postępowaniu o wznowienie procesu), również na etapie postępowania wykonawczego (tj. w sprawach z wniosków o: odroczenie wykonania kary, przerwę w wykonaniu kary, przedterminowe warunkowe zwolnienie oraz zmianę postanowienia o zarządzeniu wykonania zawieszonej kary pozbawienia wolności);
 • obronę w sprawach karno-skarbowych;
 • reprezentowanie pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym, w ;szczególności w postaci sporządzania zażalenie na postanowienie prokuratora o umorzeniu śledztwa (lub dochodzenia) i reprezentacji w tym zakresie przed sądem;
 • reprezentowanie przed sądem oskarżyciela posiłkowego;
 • reprezentowanie powoda cywilnego w sprawach karnych;
 • reprezentowanie osób zatrzymanych. 

§ PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Zakres udzielanej pomocy prawnej obejmuje m.in.:

 • sprawy o świadczenia emerytalno-rentowe, o świadczenia rodzinne i socjalne, zasiłek rehabilitacyjny i pielęgnacyjny;
 • reprezentowanie we wszelkich postępowaniach związanych z odwołaniami od błędnych decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawach indywidualnych.

§ SPRAWY ADMINISTRACYJNE

Zakres udzielanej pomocy prawnej obejmuje m.in.:

 • przygotowywanie dokumentacji w postępowaniu administracyjnym;
 • obsługa procesów inwestycyjnych;
 • zastępstwo prawne przed organami administracji publicznej, oraz Samorządowym Kolegium Odwoławczym;
 • zastępstwo prawne przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i przed Naczelnym Sądem Administracyjnym;
 • sporządzanie opinii, odwołań, skarg i udzielanie porad prawnych.

§ PRAWO MIESZKANIOWE, SPÓŁDZIELCZE I LOKALOWE:

Zakres udzielanej pomocy prawnej obejmuje m.in.:

 • obsługa prawna spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot;
 • pomoc prawna mieszkańcom, sprawy o podwyższenie opłat iczynszu, spory o ustalenie stosunku najmu, eksmisje oraz inne związane z nieruchomościami.

§ WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Zakres udzielanej pomocy prawnej obejmuje m.in.:

 • sprawy związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, patentami, znakami towarowymi, wzorami użytkowymi i przemysłowymi, sprawy z zakresu nieuczciwej konkurencji.

§ PRAWO WYKROCZEŃ

Zakres udzielanej pomocy prawnej obejmuje m.in.:

 • obronę przed sądami obwinionych;
 • reprezentowanie oskarżyciela posiłkowego.

§ Obsługa prawna firm i spółek

Adwokat od spraw handlowych zapewnia obsługę prawną firm i spółek prowadzoną w oparciu o przepisy obowiązującego prawa. Reprezentujemy interesy firm oraz pomagamy rozwiązywać bieżące problemy prawne. Służymy fachowym doradztwem, obejmującym nie tylko prawo handlowe i gospodarcze, ale również prawo pracy i prawo cywilne. Podejmujemy się zarówno stałej obsługi prawnej firm i spółek, jak i doraźnej pomocy prawnej.

KANCELARIA ADWOKACKA
MAGDALENA MUSIAŁ

STALOWA 17 BUDYNEK 19
41-506 CHORZÓW, ŚLĄSK

+48 733 428 793 Kancelaria Adwokacka – sekretariat
+48 793 428 793 Adwokat Magdalena Musiał